BeSaCC-VCA Erkend

Info Risicovolle Taken

Doelstelling

Alle medewerkers beschikken over die specifieke kennis en kunde die zij nodig hebben voor door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en/of werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in een risicovolle omgeving.

Minimumeisen

• Overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen, ingedeeld naar functie (zie voor België het Register van Risicovolle Taken)
• Voor werkzaamheden binnen de petrochemische sector voldoen aan de eisen als vastgelegd in de “SSVV Opleidingengids” of (in België) in het “Register van Risicovolle Taken”, aantoonbaar door middel van een overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie
• Borgen dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen

Documenten

• Lijst van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie
• Procedure met betrekking tot borging

Voor VCA-certificatie moeten bedrijven dit dus aantonen door middel van een overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie/taak en dit overeenkomstig de eisen vastgelegd in het “Register van Risicovolle Taken”. Bedrijven moeten vervolgens borgen dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen. Dit geldt voor alle ondernemingen en niet enkel voor werken in de petrochemie! Voor werken in de petrochemie is voor een aantal taken wel een verplichte toetsing na de opleiding verplicht.

Register risicovolle taken

Het register werd gepubliceerd op 1 mei 2004. Het Register is sinds die datum beschikbaar op de website van vzw BeSaCC-VCA. Het Register geeft nadere invulling aan de minimumeisen van vraag 3.4 van de VCA. Het Register wil een leidraad zijn voor het omgaan met risicovolle taken in alle bedrijven. Voor een aantal risicovolle taken die verricht worden in de (petro)chemische industrie, is het Register meer dan een leidraad en bevat het eisen waaraan de inhoud (eindtermen) en toetsing van de training dient te voldoen. Het doel van het Register is het verstrekken van informatie aan opdrachtgevers, opdrachtnemers (o.a. aannemers en uitzendbureaus) en Certificatie Instellingen over risicovolle taken en de eisen waaraan de inhoud en eventuele toetsing van trainingen en instructies dient te voldoen. Bij een risicovolle taak moet gedacht worden aan werken met risicovol gereedschap en werktuigen of het werken met risicovolle werkmethoden, of het werk dat wordt uitgevoerd in omstandigheden die risico’s met zich meebrengen.

Welke werknemers moeten specifiek opgeleid zijn?

Zij die een risicovolle taak uitvoeren.

Welke taken zijn risicovol?

Dit dient te blijken uit de RIE (Risico-Inventarisatie en – Evaluatie). Zie ook het stappenplan bij de documentatie.

 

Attest/diploma/getuigschrift Geldigheid
Datum Via erkend centrum Via ander centrum
Vanaf 1/9/2013 5 jaar niet mogelijk!