Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden Edco bvba  

 1. Algemeen
  • Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, uitgevoerde dienst of overeenkomst tussen Edco bvba, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Sacramentspad 42, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0473.476.497 en haar klant (hierna de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.
  • Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste opdracht. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden worden door Edco bvba alleen aanvaard wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Edco bvba bevestigd en ondertekend worden door één van de zaakvoerders voor aanvang van de betrokken diensten.
  • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met dwingend recht. De onafdwingbare of strijdige bepaling zal door de partijen worden vervangen door een onafdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
  • De niet-toepassing door Edco bvba van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geenszins als een verzaking aan deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.
 2. Totstandkoming van overeenkomsten
  • Alle aanbiedingen en/of offertes van Edco bvba zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Orders en/of opdrachten van een Klant binden Edco bvba evenmin. Tussen Edco bvba en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening door Edco bvba van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke bevestiging of door de uitvoering door Edco bvba van een order en/of opdracht van een Klant.
  • De ondertekening van de Klant van onderhavige algemene voorwaarden vormen substantiële en opschortende voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Verplichtingen Klant
  • Naast de verplichtingen opgenomen in de orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst, zal de Klant steeds het nodige materiaal (zoals onder meer, indien van toepassing, de nodige voertuigen) ter beschikking stellen aan Edco bvba dat voldoet aan alle wettelijke normen.
  • De Klant bevestigt dat Edco bvba bij een opleiding nooit zelf de voertuigen van de Klant zal besturen. De Klant zal in geval van ongeval met schade aan (een aangestelde of werknemer van) Edco bvba steeds vrijwaren voor enige schade in dit verband.
  • Het leslokaal moet beantwoorden aan volgende vereisten:
   • voorzien zijn van tafels en stoelen naargelang het aantal deelnemers
   • De lokalen mogen niet worden ingericht in een private woning, noch in een drankgelegenheid.
 4. Prijzen
  • Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief (21%)
 5. Betaling
  • De Klant dient de totale kostprijs van de opdracht te betalen uiterlijk de laatste werkdag voorafgaand aan de vervaldatum vermeld op de factuur van de betrokken opdracht.
  • In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5%, zonder dat die intrest lager kan zijn dan 12%, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de Klant in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 100 euro, onverminderd het recht van Edco bvba om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
  • Indien de Klant beroep doet op de KMO-portefeuille om zijn facturen aan Edco te betalen, zal de Klant er zelf op toe zien alle procedures stipt te volgen en alle voorwaarden, zoals opgelegd door Agentschap Innoveren en Ondernemen, stipt te respecteren.
  • Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Edco bvba zich bovendien volgende rechten voor:
   • het recht om de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen
   • het recht om alle behaalde certificaten, attesten, diploma’s en getuigschriften achter te houden tot desbetreffende openstaande facturen volledig zijn voldaan.
  • Dit alles zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.
  • Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.
 6. Overmacht
  • Edco bvba is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst door Edco bvba geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Edco bvba, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : staking of lock-out, brand, overstroming, ziekte of onbeschikbaarheid van de betrokken lesgever/dienstverlener of gewijzigde wetgeving en/of richtlijnen van het FOD Mobiliteit. Edco bvba is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Daarenboven is Edco bvba niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van haar verbintenissen indien deze niet- of gebrekkige uitvoering verband houdt met gewijzigde economische, wettelijke en andere omstandigheden die Edco bvba op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst niet heeft voorzien en waardoor de uitvoering van de overeenkomst, zoals tussen partijen overeengekomen, in ernstige mate wordt verzwaard of onmogelijk wordt gemaakt (met inbegrip van, zonder beperkend te willen zijn, enige schrapping of wijziging van een module door het FOD Mobiliteit).
  • Ingeval van overmacht wordt de overeenkomst van Edco bvba en de Klant ontbonden. In dat geval is Edco bvba slechts gehouden tot vergoeding c.q; creditering van de door haar in rekening gebrachte prijs onder teruggave door de Klant van reeds overgemaakte documentatie.
 7. Eigendomsvoorbehoud en –rechten
  • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Edco bvba geproduceerde en overgemaakte informatie, studies, documentatie en ontwerpen (met inbegrip van, zonder beperking foto’s, syllabussen, folders, werkfiches, PowerPoint presentaties, logo’s,…) zijn en blijven haar exclusieve eigendom. Het overmaken van enige documentatie kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, vermenigvuldiging of openbaring aan derden van deze documentatie, tenzij Edco bvba daarvoor haar schriftelijke toestemming heeft verleend.
  • Indien de Klant vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van Edco bvba of indien een derde enige aanspraak jegens de Klant maakt in verband met die intellectuele eigendomsrechten, zal de Klant Edco bvba daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De Klant zal in alle redelijkheid medewerking verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van de inbreukmakende handeling of het geschil.
 8. Ontbinding
  • Edco bvba heeft het recht om de overeenkomst met de Klant ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen : (i) indien de Klant ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van zeven (7)kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of bij gerechtelijke reorganisatie indien de Klant zijn wanprestatie niet ongedaan heeft gemaakt binnen de 15 dagen na hiervoor in gebreke te zijn gesteld; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt; (v) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant; (vi) indien de Klant conform artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden weigert om het afgesproken bedrag te storten; of (vii) indien Edco bvba goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen wegens Edco bvba wel zal nakomen. In geval van ontbinding behoudt Edco bvba zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Edco bvba heeft geleden en worden alle vorderingen van Edco bvba op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
  • Elke annulering van een opdracht door de Klant dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Edco bvba. Bij annulering van de opdracht door de Klant vanaf 4 weken tot 8 kalenderdagen voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de opdracht (zoals gespecificeerd in de opdrachtbevestiging) is de Klant aan Edco bvba steeds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de kostprijs van de betrokken opdracht. Indien de Klant binnen de 8 dagen voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de opdracht (zoals gespecificeerd in de opdrachtbevestiging) annuleert is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de totale kostprijs van de betrokken opdracht.
  • Het bepaalde in voorgaande lid 8.2 van dit artikel doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van partijen om te alle tijde in onderling overleg elke annulering te evalueren en eventuele schadevergoedingen te bepalen .
 9. Aansprakelijkheid
  • Indien Edco bvba (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in dit artikel is bepaald. Edco bvba is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Edco bvba niet aansprakelijk.
  • Ingeval Edco bvba aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Edco bvba beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht van de Klant, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Edco bvba in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.
  • Edco bvba is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Edco bvba is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden.
 10. Herziening voorwaarden
  • Edco bvba behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden. De Klant heeft het recht om in voorkomend geval de overeenkomst op te zeggen mits een opzeggingstermijn van drie (3) maanden indien hij zich niet akkoord kan verklaren met de gewijzigde algemene voorwaarden. In dat geval dient hij Edco bvba aangetekend op de hoogte te brengen binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden.
 11. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
  • Deze Overeenkomst wordt exclusief beheerst door en met geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht.
  • Indien geen minnelijke oplossing tussen Partijen kan worden bereikt, zullen alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Overeenkomst mochten ontstaan, definitief worden beslecht voor de rechtbanken van Hasselt.